Duurzaam logo en KIWA logo

Bemelman Spuiterij logo
Bemelman Spuiterij
Privacy verklaring Tekst

Privacy Policy / ALGEMENE VOORWAARDEN Bemelman Spuiterij en Bikepaint

Download versie: Privacy verklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met V.O.F Bemelman Spuiterij (KvK nummer: 62378279), Gieterij 27 -29 2211 WC Noordwijkerhout (www.Bemelman Spuiterij.nl).

V.O.F Bemelman Spuiterij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.O.F Bemelman Spuiterij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.O.FBemelman Spuiterij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door V.O.F Bemelman Spuiterij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.O.F Bemelman Spuiterij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Kentekengegevens van de auto;
 • Rijbewijsnummer;
 • (Verzekerings)polisnummer

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F Bemelman Spuiterij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door V.O.F Bemelman Spuiterij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.O.F Bemelman Spuiterij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F Bemelman Spuiterij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.O.F Bemelman Spuiterij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.O.F Bemelman Spuiterij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Algemene Voorwaarden Bemelman Spuiterij / Bikepaint

Versie 19 oktober 2018

 

1 Definities

a.     Opdrachtnemer: V.O.F. Bemelman Spuiterij, h.o.d.n. “Bemelman Spuiterij” en “Bike Paint”, hierna te noemen Bemelman Spuiterij, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62378279.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon  in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Overeenkomst: de tussen Bemelman Spuiterij en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 3. Partijen: Bemelman Spuiterij en Opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid

a.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Bemelman Spuiterij en Opdrachtgever waarop Bemelman Spuiterij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Bemelman Spuiterij in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Bemelman Spuiterij zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
 4. Indien Bemelman Spuiterij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bemelman Spuiterij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

a.     Alle offertes en aanbiedingen van Bemelman Spuiterij zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 1. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.
 2. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen.

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aanBemelman Spuiterij heeft verstrekt.

 1. Bemelman Spuiterij kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.
 3. Bemelman Spuiterij is,voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Bemelman Spuiteri is daarnaast, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
 4. Bemelman Spuiteri is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Bemelman Spuiterij heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.
 5. Bemelman Spuiterij behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Bemelman Spuiteri aan hem te retourneren. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Bemelman Spuiterij, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bemelman Spuiterij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Bemelman Spuiterij Is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.  
 3. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt Bemelman Spuiterij een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.
 4. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Bemelman Spuiterij. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Bemelman Spuiterij te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
 5. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen.

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Bemelman Spuiterij heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

 1. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd.
 2. Bemelman Spuiterij is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bemelman Spuiterij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Bemelman Spuiterij mededelen. Bemelman Spuiterij mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
 5. Indien door Bemelman Spuiterij of door Bemelman Spuiterij ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Bemelman Spuiterij in redelijkheid gewenst faciliteiten.

5 Levering en Uitvoering

a.     Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af Magazijn. Als levering via een door Bemelman Spuiterij ingeschakeld vervoerder wordt uitgevoerd dan geschiedt levering aan de overeengekomen plaats van bestemming.

 1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd. 

6 Opzegging, beëindiging

Voor een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Bemelman Spuiterij heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen. 

b.     Bemelman Spuiterij kan een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. 

 1. Partijen kunnen de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan worden verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
 2. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

 1. De Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever/ Consument te allen tijde worden opgezegd. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Bemelman Spuiterij heeft bij voortijdige beëindiging recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium waaronder een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Indien de reden voor de opzegging niet aan Bemelman Spuiterij is toe te rekenen, heeft Bemelman Spuiterij recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen. 
 2. Bemelman Spuiterij kan een Overeenkomst van Opdracht te allen tijde opzeggen. Bij een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd dient er sprake te zijn van een gewichtige reden. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. 
 3. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan direct door Bemelman Spuiterij worden ontbonden of opgeschort indien:

i    Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Bemelman Spuiterij goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

ii   Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.

b.      Bemelman Spuiterij kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Bemelman Spuiterij verstrekt.

c.     Bemelman Spuiterij kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

d.     Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.

 1. Indien Bemelman Spuiterij overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Bemelman Spuiterij direct opeisbaar. 
 2. Bemelman Spuiterij is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
 3. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Bemelman Spuiterij aan hem te vergoeden.

8 Garantie

 1. Bemelman Spuiterij geeft 4 jaar garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.
 2. In afwijking van de onder lid a genoemde termijn is de garantie op poedercoating 2 jaar.

9 Eigendomsvoorbehoud

a.    Alle door Bemelman Spuiterij geleverde zaken blijven eigendom van Bemelman Spuiterij totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bemelman Spuiterij heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

10 Klachten, reclame, vervaltermijnen

a.     Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Bemelman Spuiterij. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.

 1. Opdrachtgever dient Bemelman Spuiterij in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 2. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Bemelman Spuiterij gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Een (vermoeden van)  recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens Bemelman Spuiterij één jaar.                

 11 Betaling en incasso

a.     Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

Voor Opdrachtgever handelend in het

kader van beroep of bedrijf geldt verder:

b.     Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening. 

c.     Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de  Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Bemelman Spuiterij op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Bemelman Spuiterij is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 1. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
 2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
 3. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de Bemelman Spuiterij aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Bemelman Spuiterij (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Bemelman Spuiterij maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom  met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
 3. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de

Bemelman Spuiterij aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Bemelman Spuiterij (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Bemelman Spuiterij maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.

 1. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

 12 Aansprakelijkheid en Overmacht

a.     Bemelman Spuiterij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bemelman Spuiterij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Bemelman Spuiterij zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Bemelman Spuiterij aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bemelman Spuiterij.
 2. Bemelman Spuiterij is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Bemelman Spuiterij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Bemelman Spuiterij kan gedurende de periode dat aan de zijde van Bemelman Spuiterij sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Bemelman Spuiterij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Bemelman Spuiterij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

13 Elektronische post

a.     De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

  14 Vrijwaring derden

a.     De Opdrachtgever vrijwaart Bemelman Spuiterij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bemelman Spuiterij toerekenbaar is.

 1. Indien Bemelman Spuiterij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bemelman Spuiterij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bemelman Spuiterij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bemelman Spuiterij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  15 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16 Geschillen en toepasselijk recht 

a.     Op elke overeenkomst tussen Bemelman Spuiterij en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bemelman Spuiterij, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Bemelman Spuiterij blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever

Contactgegevens

V.O.F Bemelman Spuiterij  
Gieterij 27
2211 WC Noordwijkerhout
admin@bemelmanspuiterij.nl

Bemelman Spuiterij logo
Bemelman Spuiterij

Copyright © 2021 Bemelman Spuiterij | Alle rechten voorbehouden | Voorwaarden en Privacy verklaring | Sitemap

Designpro.nl